رئیس موسسه

Image
کامران پاشایی فخری

دانشیار

رییس موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری

دکتری زبان و ادبیات فارسی (P.H.D)

[email protected]