1- خانم دکتر عادل زاده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
2- آقای دکتر الیاسی معاون دانشجویی فرهنگی و حراست
3- آقای دکتر کمالی منش مدیر آموزش و رییس امتحانات
4- خانم مهندس گنجی رییس حسابداری