1. نخستین فصلنامه تخصصی ادبی سه زبانه کشور -فصلنامه ادبیات بینا رشته ای (سورستان)
  2. نخستین فصلنامه بین المللی کشور - فصلنامه گندم