رشته های تحصیلی

کد دانشکده نام رشته تحصیلی گروه آموزشی مقطع تحصیلی طول دوره تحصیلی جنسیت حداقل معدل
(از 100)
شهریه سالانه نظام آموزشی نحوه پذیرش ظرفیت
1452 فنی و مهندسی مدیریت IT مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد پیوسته 944 زن و مرد 12 500000 تمام وقت قبولی 30
1414 علوم انسانی و تربیت بدنی مدیریت بازرگانی مدیریت کارشناسی ارشد پیوسته 944 زن و مرد 12 500000 تمام وقت قبولی 30
1415 علوم انسانی و تربیت بدنی ادبیات تطبیقی ادبیات فارسی کارشناسی ارشد پیوسته 944 زن و مرد 12 500000 تمام وقت قبولی 30
1416 علوم انسانی و تربیت بدنی ادبیات پایداری ادبیات فارسی کارشناسی ارشد پیوسته 944 زن و مرد 12 500000 تمام وقت قبولی 30
1417 علوم انسانی و تربیت بدنی ادبیات کودک و نوجوان ادبیات فارسی کارشناسی ارشد پیوسته 944 زن و مرد 10 500000 تمام وقت قبولی 30
1418 علوم انسانی و تربیت بدنی روان شناسی تربیتی روان‌شناسی کارشناسی ارشد پیوسته 944 زن و مرد 12 500000 تمام وقت قبولی 30
1419 فنی و مهندسی مهندسی نرم افزار مهندسی کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 4 زن و مرد 12 500000 تمام وقت قبولی 30
1420 هنر و معماری مدیریت ورزشی بازاریابی تربیت بدنی کارشناسی ارشد پیوسته 944 زن و مرد 12 500000 تمام وقت قبولی 30
1421 علوم انسانی و تربیت بدنی روان شناسی ورزشی روان‌شناسی کارشناسی ارشد پیوسته 944 زن و مرد 12 500000 تمام وقت قبولی 30
1422 علوم انسانی و تربیت بدنی حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ناپیوسته 944 زن و مرد 12 500000 تمام وقت قبولی 30
1423 علوم انسانی و تربیت بدنی مدیریت صنعتی مدیریت کارشناسی ناپیوسته 944 زن و مرد 12 500000 تمام وقت قبولی 30
1424 علوم انسانی و تربیت بدنی حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی پیوسته 944 زن و مرد 12 500000 تمام وقت قبولی 30
1425 علوم انسانی و تربیت بدنی روان شناسی روان‌شناسی کارشناسی پیوسته 944 زن و مرد 12 500000 تمام وقت قبولی 30
1426 علوم انسانی و تربیت بدنی مدیریت بازرگانی مدیریت کارشناسی پیوسته 944 زن و مرد 12 500000 تمام وقت قبولی 30
1427 علوم انسانی و تربیت بدنی علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی پیوسته 944 زن و مرد 12 500000 تمام وقت قبولی 30
1428 هنر و معماری مربی گری تربیت بدنی کارشناسی پیوسته 944 زن و مرد 12 500000 تمام وقت قبولی 30
1429 فنی و مهندسی علوم کامپیوتر مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته 944 زن و مرد 12 500000 تمام وقت قبولی 30
1430 علوم انسانی و تربیت بدنی حقوق اسلامی حقوق کارشناسی پیوسته 944 زن و مرد 12 500000 تمام وقت قبولی 30
1431 علوم انسانی و تربیت بدنی مدیریت صنعتی مدیریت کارشناسی پیوسته 944 12 500000 تمام وقت قبولی 30
1432 فنی و مهندسی مهندسی معماری معماری کارشناسی پیوسته 944 12 500000 تمام وقت قبولی 30

سوالات متداول درباره رشته های تحصیلی

یک دوره کامل تحصیلی است که طی آن دانشجو، وارد دانشگاه شده و در یک رشته خاص تحصیل کرده و در نهایت به اخذ یکی از مدارک تحصیلی معتبر (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و یا دکتری تخصصی) نایل می‌گردد.