رشته های تحصیلی

کد دانشکده نام رشته تحصیلی گروه آموزشی مقطع تحصیلی طول دوره تحصیلی جنسیت حداقل معدل
(از 100)
شهریه سالانه نظام آموزشی نحوه پذیرش ظرفیت
1452 فنی و مهندسی مدیریت IT مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد پیوسته 0 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی 30
1414 علوم انسانی و تربیت بدنی مدیریت بازرگانی مدیریت کارشناسی ارشد پیوسته 0 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی 30
1415 علوم انسانی و تربیت بدنی ادبیات تطبیقی ادبیات فارسی کارشناسی ارشد پیوسته 0 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی 30
1416 علوم انسانی و تربیت بدنی ادبیات پایداری ادبیات فارسی کارشناسی ارشد پیوسته 0 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی 30
1417 علوم انسانی و تربیت بدنی ادبیات کودک و نوجوان ادبیات فارسی کارشناسی ارشد پیوسته 0 زن و مرد 10 - تمام وقت قبولی 30
1418 علوم انسانی و تربیت بدنی روان شناسی تربیتی روان‌شناسی کارشناسی ارشد پیوسته 0 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی 30
1419 فنی و مهندسی مهندسی نرم افزار مهندسی کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 0 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی 30
1420 هنر و معماری مدیریت ورزشی بازاریابی تربیت بدنی کارشناسی ارشد پیوسته 0 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی 30
1421 علوم انسانی و تربیت بدنی روان شناسی ورزشی روان‌شناسی کارشناسی ارشد پیوسته 0 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی 30
1422 علوم انسانی و تربیت بدنی حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ناپیوسته 0 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی 30
1423 علوم انسانی و تربیت بدنی مدیریت صنعتی مدیریت کارشناسی ناپیوسته 0 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی 30
1424 علوم انسانی و تربیت بدنی حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی پیوسته 0 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی 30
1425 علوم انسانی و تربیت بدنی روان شناسی روان‌شناسی کارشناسی پیوسته 0 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی 30
1426 علوم انسانی و تربیت بدنی مدیریت بازرگانی مدیریت کارشناسی پیوسته 0 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی 30
1427 علوم انسانی و تربیت بدنی علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی پیوسته 0 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی 30
1428 هنر و معماری مربی گری تربیت بدنی کارشناسی پیوسته 0 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی 30
1429 فنی و مهندسی علوم کامپیوتر مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته 0 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی 30
1430 علوم انسانی و تربیت بدنی حقوق اسلامی حقوق کارشناسی پیوسته 0 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی 30
1431 علوم انسانی و تربیت بدنی مدیریت صنعتی مدیریت کارشناسی پیوسته 0 12 - تمام وقت قبولی 30
1432 فنی و مهندسی مهندسی معماری معماری کارشناسی پیوسته 0 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی 30

سوالات متداول درباره رشته های تحصیلی

یک دوره کامل تحصیلی است که طی آن دانشجو، وارد دانشگاه شده و در یک رشته خاص تحصیل کرده و در نهایت به اخذ یکی از مدارک تحصیلی معتبر (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و یا دکتری تخصصی) نایل می‌گردد.