1- آقای دکتر مرتضی الیاسی                 

۲- آقای دکتر احد کمالی منش

۳- خانم مهندس گنجی - رییس اداره حسابداری