En
ورود به وب سایت جدید

امروز: جمعه، 1 بهمن 1400

دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه خانم رومینا حبیب پور مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی  در تاریخ 97/6/25با عنوان « رویکرد معادلات ساختاری و تبیین تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر بهبود عملکرد اماکن ورزشی » و   استاد راهنما ، دکتر یعقوب بدری آذرین مورد ارزیابی قرار گرفت و با موفقیت به پایان رسید .

 

 

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد خانم سمیه ملکی  در تاریخ 97/6/26 به استاد راهنما یی آقای دکتریعقوب  بدری آذرین و با عنوان « تاثیر عوامل فرهنگی بر توسعه ورزش استان آذربایجان شرقی » مورد ارزیابی قرار گرفت و با موفقیت  به اتمام رسید . 

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم مهسا حکیمی  در تاریخ 97/6/25 با حضور استاد راهنما آقای دکتر یعقوب بدری آذرین   و با عنوان «تاثیر سیستم اطلاعات، مدیریت بر عملکرد سازمانی ، مطالعه موردی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی » مورد ارزیابی قرار گرفت و با موفقیت  به اتمام رسید . 

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم مهسا قنبری  در تاریخ 97/6/26 با حضور استاد راهنما آقای دکتر محمد رحیم نجف زاده  و با عنوان «بررسی توانمندسازی روان شناختی با درگیری شغلی و اعتیاد به پرکاری معلمان تربیت بدنی شهر ماکو » مورد ارزیابی قرار گرفت و با موفقیت  به اتمام رسید . 

 

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد آقای هادی غنی پور در تاریخ 97/6/27 با حضور استاد راهنما آقای دکتر حمید جنانی و با عنوان « ارزیابی کیفیت و وب سایت تیم های حاضر در لیگ جهانی والیبال 2018» مورد ارزیابی قرار گرفت و با موفقیت  به اتمام رسید . 

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید محمد حسینی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی  در تاریخ 97/6/27 با عنوان « تاثیر رفتار فروش اخلاقی فروشندگان بر نیات رفتاری خرید و وفاداری مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر مرند » و  استاد راهنما ، آقای دکتر جنانی مورد ارزیابی قرار گرفت و با موفقیت به پایان رسید .

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه سروری مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی  در تاریخ 97/6/27 با عنوان «تأثیر شایستگی و فرهنگ کارآفرینی بر هوشیاری کارآفرینی مدیران زن باشگاه‌های ورزشی شهر تبریز» و  استاد راهنما ، آقای دکتر جنانی مورد ارزیابی قرار گرفت و با موفقیت به پایان رسید .

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد مهدوی اصل  مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازاریابی  ورزشی  در تاریخ 97/6/21 با عنوان « عوامل موثر بر نگرش تعمیم برند و تبلیغ بر رفتار مصرف کننده محصولات ورزشی (مطالعه موردی : کفش ورزشی ) » و  استاد راهنما ، آقای دکتر محمد رحیم نجف زاده مورد ارزیابی قرار گرفت و با موفقیت به پایان رسید .